KDZ.EREĞLİ BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI DERNEĞİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

1. TANIMLAR:

DERNEK    : Kdz.Ereğli Beşiktaş Taraftarları Derneği,
YÖNETİM    : Kdz.Ereğli Beşiktaş Taraftarları Derneği Yönetim Kurulu,
KURUL    : Kdz.Ereğli Beşiktaş Taraftarları Derneği Disiplin Kurulu,
CÜRÜM    : Üyenin işlediği suç.

2.AMAÇ

Bu yönetmelik, DERNEK üyelerinin gerek DERNEK içinde gerekse lokal içi ve çevresinde diğer DERNEK üyelerine, YÖNETİM üyelerine ve misafir olan üçüncü şahıslara ahlaki etik, örf ve adetlere uymayan davranış, toplum tarafından hoş karşılanmayan durum, DERNEK bekasına aykırı düşen tutum ve fiillerin işlenmesi gibi durumların önüne geçilmesi, bu konularda ayrıcalık yaşanmaması için düzenlenmiştir.

3. KURULUN TEŞKİLİ

KURULda yer alacak üyeler genel kurulda üç asil ve üç yedekten oluşan bir KURUL belirlenir. Eğer üyeler içerisinde üniversitelerin hukuk fakültesini bitirmiş kişi varsa ilk önce o göreve çağrılır. Çağırılan üye herhangi bir nedenle KURULa katılmak istemeğini ifade ederse onun yerine bir kişi atanır. Yönetim kurulu, denetim kurulu ve kadın kurulunda bulunan kişiler ve bunların birinci dereceden akrabaları KURULda yer alamaz.

KURUL kendilerine görev çağrısı yapıldıktan iki iş günü içerisinde çalışmalarına başlar. KURULun ilk oturumunda KURULca bir başkan seçilir. Başkan seçiminde anlaşmazlık yaşanması halinde en kıdemli üye, aynı tarihte üyeliğe giren üyelerde ise yaşı büyük olan başkanlık yapar.

4. KURULUN ÇALIŞMALARI:

İster CÜRÜMa uğramışın yazılı ihbarı, ister Yönetim kurulu tarafından tespiti veya isterse herhangi bir üye, Kuruluş veya üçüncü şahsın yazılı müracaatı ile KURULun çalışmaları başlar. Ancak yazılı ve imzalı olmayan ihbar ve şikayetler dikkate alınmaz. Yalnız YÖNETİM tarafından incelenmesi uygun görülen konularda YÖNETİM kendiliğinden soruşturma açtırabilir. CÜRÜM işlendikten veya tespit edildikten sonraki ilk YÖNETİM toplantısında, YÖNETİM oy çokluğuyla üye KURULa sevk edilir. YÖNETİM genel kurulca belirlenen kişileri yazılı olarak KURULa davet eder. KURUL oluştuktan iki iş günü içerisinde KURUL toplanır. Kaç celse olacağı kaç kere toplanılacağı KURULun inisiyatifindedir.  KURUL CÜRÜMü işleyen üyeye yazılı olarak veya DERNEK üye defterinde bulunan ya da daha sonradan yazılı olarak bildirdiği adrese bir tebligatla konu hakkında savunmasını ister. Üye bu savunmaya 10 (on) iş günü içerisinde yazılı olarak cevap verir. Yazılı olarak verilmeyen beyanlar dikkate alınmaz. 10 günlük süre içerisinde savunma yapılmazsa savunma yapılmış kabul edilir. KURUL çalışmalarını en çok 30 takvim günü içerisinde tamamlar. KURUL toplantılarıyla ilgili katılanların imzalarını taşıyan bir tutanak tutmak zorundadır. Nihai karar YÖNETİM’ e yazılı olarak bildirilir. Ayrıca bu kararın bir örneği CÜRÜMu işleyene ve eğer karşı tarafın bilgileri varsa karşı tarafa da gönderilir. CÜRÜMu işleyenin adresinden ulaşılamaması halinde Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

5. DİSİPLİN CEZALARI

Uyarı cezası:

Gerek DERNEK içerisinde gerekse lokal içerisinde başkalarıyla etik dışı tartışma,

Maç organizasyonları veya sosyal organizasyonlar öncesinde, esnasında ve sonrasında YÖNETİM  veya organizasyon amirinin ikazlarına uymamak,

Dört ay üst üste üyelik aidatını ödememek,

YÖNETİM odasını gereksiz yere işgal etmek,

Günlük yaşamının herhangi bir zamanında DERNEK, YÖNETİM veya Beşiktaş hakkında asılsız, fitne oluşturucu veya kişileri zor durumda bırakıcı konuşma, yazışma veya açıklama yapmak,

Üyenin tüzüğümüzün 3. maddesinde yazılan adres ve telefon bilgilerini bir ay içerisinde düzeltmemesi veya YÖNETİM tarafından bu tip değişikliklerin tespit edilmesi,

DERNEK üyeliğinden doğan üye aidatını öderken alındı belgesi almadan para vermeye çalışmak veya bu konuda ısrar etmek,

Kınama cezası:

DERNEK veya LOKAL içerisinde üye tarafından getirilen taraftar veya olmayan kişi veya kişilerin, başka üyeler veya misafirlere karşı sözlü veya fiziksel hakaret, uygunsuz konuşma veya tahrik edici sayılan fiilleri işlemesi halinde ilk defasının tespiti,

Üyelerin YÖNETİM tarafından düzenlenmeyen veya izin verilmeyen maç organizasyonları, Beşiktaş ismi üzerine KURULan toplantı, yemek veya sosyal etkinliklere katılmasında ilk defasının tespiti,

Beş ay üst üste üyelik aidatını ödememek,

Bir yıl içerisinde uyarı cezasını aldıktan sonra ikinci defa uyarı cezasını gerektirecek CÜRÜM işlemek,

DERNEK veya LOKAL e ait demirbaş veya satıma hazır türden malzemelere bilerek küçük çaplı zararlar vermek,

DERNEK veya LOKAL görevli veya çalışanlarıyla çıkar sağlayıcı veya ileride kötü amaçlı kullanmak üzere bilerek ilişki kurmak,

c. Üyelikten çıkarma:

-    DERNEK veya LOKAL içerisinde üyenin, başka bir üye veya misafire karşı sözlü veya fiziksel hakaret, uygunsuz konuşma, darp, küfürleşme, kavga etmesi,

-     DERNEK veya LOKAL içerisinde üye tarafından getirilen taraftar veya olmayan kişi veya kişilerin, başka üyeler veya misafirlere karşı sözlü veya fiziksel hakaret, uygunsuz konuşma veya tahrik edici sayılan fiilleri işlemesi halinde ikinci defasının tespiti,

-    Üyelerin YÖNETİM tarafından düzenlenmeyen veya izin verilmeyen maç organizasyonları, Beşiktaş ismi üzerine KURULan toplantı, yemek veya sosyal etkinliklere katılmasında ikinci defasının tespiti,

-    Üyelerin YÖNETİM tarafından düzenlenmeyen veya izin verilmeyen maç organizasyonları, Beşiktaş ismi üzerine KURULan toplantı, yemek veya sosyal etkinlikleri düzenlemek,

-    Altı ay üst üste üyelik aidatının ödememek,

-    DERNEK veya LOKAL e ait demirbaş veya satıma hazır türden malzemelere bilerek büyük ve onarılmaz çaplı zararlar vermek,

-    Bir yıl içerisinde kınama cezasını aldıktan sonra ikinci defa kınama cezasını gerektirecek CÜRÜM işlemek,

-    Niyeti her ne olursa olsun YÖNETİM e ait bilgi saklama üniteleri, bilgisayarlar veya başkaca kayıt ortamlarında bulunan gerek manyetik ortamdaki gerekse yazılı ortamdaki bilgi ve belgelerin tahrip edilmesi, DERNEK dışına izinsiz çıkarılması veya ortadan kaldırılması,

6. Son Hükümler:

Bu yönetmelikte anlatılan suçların yetersiz kalması nedeniyle yeni CÜRÜM türleri eklenmesine YÖNETİM yetkilidir. Bu yönetmelik genel KURULda yürürlüğe konulur. Yönetmeliğin işlemesinden YÖNETİM başkanı yetkilidir.

Okunma Sayısı (567)