Beşiktaş Futbol A.Ş., Olağan Genel Kurul Toplantısı’na Çağrı İlanıŞirketimiz 01.06.2018-31.05.2019 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 01.06.2018-31.05.2019 özel hesap dönemi çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 09.01.2020 günü saat 10.30'da, Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Vodafone Park Beşiktaş İstanbul adresindeki Vodafone Park  Basın Toplantı odasında yapılacaktır.

SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış 01.06.2018-31.05.2019 özel hesap dönemine ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu’nun 01.06.2018-31.05.2019 özel hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin önerisi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve gündem maddeleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notları genel kurul toplantısından en az üç hafta önce Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Vodafone Park Dolmabahçe Girişi Kat:-2 İç Kapı No:1113 Beşiktaş İstanbul adresindeki Şirket Merkezi’nde, Şirketimizin http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/ adresindeki şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul sisteminde(“e-GKS”)  Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak isteyen pay sahiplerimizin Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Toplantıya katılan hak sahipleri ve temsilcilerine ilişkin “pay sahipleri listesi” toplantı başlamadan önce Elektronik Genel Kurul Sistemi’nden alınır. “Pay sahipleri listesi” hazır bulunanlar listesinin oluşturulmasında kullanılır. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe(Ek-1) uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket Merkezimizden veya http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/  adresindeki Kurumsal internet sitemizden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, Ticaret Bakanlığı’nın 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan veya Şirketimizin Yatırımcı İlişkilerinden bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamamaktadır. Bu çerçevede, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen ortaklarımızın, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı’na şahsen katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekli ve yeterlidir.

Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI


BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş’ NİN 01.06.2018-31.05.2019 ÖZEL HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN 09.01.2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın Seçilmesi

2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı’na Yetki Verilmesi

3- 01.06.2018-31.05.2019 Özel Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması,  Müzakeresi ve Onaylanması Hususunun Görüşülmesi

4- 01.06.2018-31.05.2019 Özel Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özetinin Okunması

5- 01.06.2018-31.05.2019 Özel Hesap Dönemi SPK Düzenlemelerine Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması Hususunun Görüşülmesi

6- 01.06.2018-31.05.2019 Özel Hesap Dönemi Faaliyet ve İşlemlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbrasının Oya Sunulması

7- 01.06.2018-31.05.2019 Özel Hesap Döneminde Zarar Oluşması Nedeniyle Kar Dağıtımı Yapılamayacağına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifinin Görüşülerek Karara Bağlanması,

8- 09.01.2019 Tarihli Genel Kurul İle Görev Süreleri 2 Yıl Olarak Belirlenen; Ancak Bu Süre Dolmadan Görevlerinden İstifa Eden Yönetim Kurulu Üyeleri Yerine TTK 363.Maddesi Uyarınca Atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Oya Sunulması

9- Yönetim Kurulu Üye Sayısının ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi, Belirlenen Üye Sayısına Göre Seçim Yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi

10- 01.06.2019-31.05.2020 Özel Hesap Dönemi İçin Yönetim Kurulu Üyeleri İle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı ve Ücret Ödenip-Ödenmeyeceği Hususunun Görüşülüp Karara Bağlanması

11- 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Bu Kapsamda Yürürlükte Olan İkincil Mevzuat ve İlgili Diğer Düzenlemeler Uyarınca 01.06.2019 - 31.05.2020 Özel Hesap Dönemi Hesap ve İşlemlerinin Denetimi İçin 09.10.2019 Tarih ve 2019/22 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı İle Belirlenen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş’nin Ve Görev Süresinin Görüşülmesi, Genel Kurul’un Onayına Sunulması

12- TTK 376. Madde Kapsamında Dönem İçinde Yapılan İşlemler ve İşletme Sürekliliğinin Sağlanması Adına Alınacak Tedbirler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi

13- Türk Ticaret Kanunu'nun 395 - 396. Maddeleri Uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketimiz İle Gerek Kendisi Gerekse Başkaları Adına İşlem Yapabilmeleri, Şirketimizin İşletme Konusuna Giren Ticari İş Türünden Bir İşlemi Kendi Veya Başkası Hesabına Yapabilmeleri ve Şirketimizle Aynı Tür Ticari İşlerle Uğraşan Bir Şirkete Sorumluluğu Sınırsız Ortak Sıfatıyla Ortak Olabilmelerine İzin Verilmesine Dair Karar Alınması

14- SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6. Sayılı İlkesi Kapsamında İşlem Olup Olmadığı Konusunda Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi

15- SPK Mevzuatı Çerçevesinde; Şirketin 01.06.2018 - 31.05.2019 Özel Hesap Döneminde Yapılan Bağışlar Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi ve 01.06.2019-31.05.2020 Özel Hesap Döneminde Yapılacak Bağışlar İçin Üst Sınır Belirlenmesi

16- 01.06.2018 - 31.05.2019 Özel Hesap Dönemine İlişkin Şirketin 3. Kişiler Lehine Verdiği Teminat, Rehin, İpotek (TRİ) ve Elde Etmiş Olduğu Gelir Ve Menfaatler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi

17- Dilek, Temenniler ve Kapanış
Bu Haberi Paylaş:BENZER HABERLER

Yorumlar ( 0 )

Henüz bir yorum yapılmamış


Yorum Yaz


CAPTCHA Image

Yorumlar, editörlerimiz tarafından onaylandıktan sonra yayınlanır. Kanunlara aykırı, konuyla ilgisi olmayan, küfür içeren yorumlar onaylanmamaktadır.